Еко 21

Проект „ЕКО ЗАСТЪПНИЦИ ЗА ПРИРОДАТА“

 

Проектът ”Еко застъпници за природата” се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2021-2025), Министерство на младежта и спорта, Договор №: 25–00–14/30.03.2022.

Цел

Основната цел на проекта е насърчаване на еко ориентирано поведение сред младите хора с цел тяхното личностно и гражданско развитие, социално включване и оползотворяване на свободното им време чрез въвеждане на ефективни еко практики. Тя съответства на целите, заложени в Национална програма за младежта (2021-2025) на ММС.

Дейности

Проектът ще се изпълнява в общините Ловеч, Луковит, Летница и Тетевен.

Включените дейности  са:

  • Разработване и поддръжка на платформа за срок от 2 години;
  • Създаване и подкрепа на  клубове „Еко патрули“;
  • Провеждане на теоретични и практически модули по актуални еко теми, като незаконни сметища;
  • Фотоволтаични системи;
  • Домашно компостиране;
  • Рециклиране;
  • Пчеларство и други.

Други дейности по проекта са информация и публичност и провеждане на дебат „Мисли в зелено!“

Целеви групи

Проектното предложение е насочено към  следните целеви групи:

  • 15 – 19 години – млади хора в ученическа възраст;
  • 20 – 24 години – млади хора, завършили или напуснали училище;
  • 24 – 29 години – млади хора, които не учат и не работят.

Очаквани резултати

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са: повишен капацитет на младите хора в областта на опазването на околната среда  чрез запознаването им с основни документи в областта на екологията и включването им в различни екологични инициативи и кампании,  развита  гражданска отговорност и съпричастност у тях по отношение на различни екологични проблеми, променени нагласи у младите хора във връзка с нетърпимост и ответна реакция към негативните последици от човешката дейност срещу природата и нейните закони, придобити знание и умения за кариерно и социално включване на участниците от уязвимите групи, включени в проекта.