Препоръки от участниците в дебат „Мисли в зелено!“

По време на Заключителното събитие по проект „Еко застъпници за природата“ -Дебат „Мисли в зелено“ участниците съставиха и отправиха препоръки за по-чиста околна среда към местната власт в четирите общини, включени в проекта. Те включваха:

  1. Препоръки към местната власт в 4-те общини за осигуряване на достатъчен брой контейнери за разделно събиране на отпадъци.
  2. Препоръки за осъществяване на ефективен контрол от общинските власти за разделно събиране на отпадъци и санкциониране на нарушителите.
  3. Обезпечаване на специализираните контейнери за зелена биомаса и създаване на инсталации за компостиране към местните депа.
  4. Препоръки за поставяне на повече зарядни станции за електромобили.
  5. Препоръки за създаване на повече еко пътеки в горите.
  6. Препоръки за организиране на регулярни почистващи акции, а не само кампанийни.

 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2021-2025), Министерство на младежта и спорта,

Договор №25-00-14/30.03.2022г.