Пореден сигнал за бяла пяна в река Осъм

На 13 юли 2022 на платформата  беше получен пореден сигнал за забелязана бяла пяна в р.Осъм, около участъка на юг от транспортния мост, посока ВЕЦ и участъци с утаена бяла пяна, носеща се такава по самото поречие. Сигналът беше препратен до РИОСВ – Плевен от екипа на проект„Еко застъпници за природата“, които се изпълнява от сдружение „Екомисия 21 век“.

На 25 юли беше получен отговор от РИОСВ – Плевен. Според извършената от тях проверка на участъци на река Осъм на териториите на общините Ловеч и Троян, участъци от р.Бели Осъм на територията на гр.Троян и на р.Черни Осъм на територията на с.Орешак.Във всички проверени участъци е установено маловодие. Бяла пяна е открита в р.Осъм, в района между транспортния мост и железния мост на ВЕЦ в Ловеч. Пяната е без мирис и е с неустойчива структура, а вероятната причина за нея са образуваните бързеи на местата, където реката забавя своето течение. По време на проверката не са установени нерегламентирани източници на изпускане на отпадни води в проверените участъци.Във връзка с проверката е съставен Констативен протокол В-ЕС-26/13.07.2022 г.

Проект „Еко застъпници за природата“ се осъществява с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта /2021 – 2025 година/, Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-14/30.03.2022.